Statut SCZA

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

20 kwietnia 2016

Rozdział 1

Nazwa, siedziba i teren działania

  § 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U.nr 9 z póź. zmianami / oraz niniejszego Statutu.

 2. Nazwa Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki jest prawnie zastrzeżona.

 § 2.

 Terenem działania Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jej siedzibą miasto Częstochowa.

 § 3.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki może zatrudniać pracowników, którymi mogą być członkowie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

 § 4.

 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki może używać legitymacji członkowskich.

 § 5.

 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 § .6

 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 7.

Cele Stowarzyszenia

1.Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również, działalność na rzecz osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami pozaonkologicznymi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

2. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób ;
3. ochrona i promocja zdrowia ;
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ;
5. przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych;
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
7. promocja i organizacja wolontariatu ;
8. nauka , edukacja, oświata i wydawnictwo ;

9. upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku ,sportu, rekreacji i turystyki;
10. promocja kultury i sztuki ;

11.działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka ;

12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13.działanie na rzecz osób starszych.

14.działalność na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.

§ 8.

A )Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki nie prowadzi swojej działalności wyłącznie na rzecz swoich członków, realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w następującym zakresie:

 1. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności – szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych;

 2. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację ,pomoc prawną i socjalno — bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej;

3 organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, seminariów i posiedzeń naukowych

 1. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem
  słowa żywego, drukowanego, radia, telewizji i wystaw;

 2. opiniowanie nowych możliwości rozpoznawania i leczenia schorzeń
  nowotworowych, w szczególności chorób piersi - wynikających z rozwoju medycyny;

 3. współdziałanie w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia publicznego;

 4. podejmowanie innych prac i działań, zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej i współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi;

 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym samym lub podobnym profilu działania;

9. prowadzenie działalności wydawniczej;

10 rehabilitację psychiczną i fizyczną osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworów piersi, jak również, osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami pozaonkologicznymi;

11. działalność charytatywną ;

12. organizowanie koncertów, festynów i innych form promocji kultury;

13.organizowanie zawodów sportowych, rekreacji, odpoczynku, wycieczek, wędrówek krajoznawczych;

14 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu trudności życia codziennego, związanego z macierzyństwem, chorobą osób bliskich, przemocą, w szczególności poprzez działania informacyjne, pomoc prawną i psychoedukacyjną;

15. udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz narażonym lub doświadczającym innych patologii społecznych.

16.podejmowanie działań na rzecz wsparcia i rozwoju seniorów

17.prowadzenie placówek adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.

 

B) ewentualny dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

 

 1. Członkami Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki mogą być osoby
  fizyczne lub prawne z terenu RP i spoza jej granic.

 2. Członkowie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, dotknięta problemem choroby nowotworowej, w szczególności (problemem) nowotworów piersi, jak również, innym schorzeniem piersi lub inną chorobą pozaonkologiczną.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach i innych imprezach, kursach
  szkoleniowych, konferencjach, sympozjach, seminariach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez władze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 3. zgłaszania propozycji tematów spotkań, imprez, opinii, wniosków
  i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia Częstochowskie
  Amazonki;

 4. posiadania legitymacji Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
  i noszenia odznaki organizacyjnej;

 5. korzystania z wszelkiej pomocy stowarzyszenia.

  § 12.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń
  obowiązujących w Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

§ 13.

1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia

Częstochowskie Amazonki, zgłoszonej na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań;

 1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, po upomnieniu pisemnym o niepłaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6miesięcy;

 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki w przypadku:

a.stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych;

b.działalności na jego szkodę;

c.prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
lub prawa wykonywania zawodu;

4. śmierci członka.

2. O skreśleniu z listy w przypadku określonym w ust l p.2-3 orzeka Zarząd, zobowiązane do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu z podaniem przyczyny wykluczenia lub skreślenia i wskazaniem na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. W przypadku określonym w ust 1, p 1-3 członek skreślony z listy członków może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki w trybie podanym w stosownej uchwale.

§ 14.

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki lub osoba prawna.

 

2.Członek wspierający ma prawo:

1.brać udział -z głosem doradczym — w działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

2.do biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

3.doposiadania legitymacji Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki i noszenia odznaki organizacyjnej;

3.Członek wspierający jest obowiązany do:

1.przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

2.okazywania zdeklarowanej pomocy organizacyjnej, finansowej lub innej.

4.Godność członka wspierającego wygasa:

1. przez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi

Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

2. likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

3. przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki ;

4. w przypadku śmierci członka.

§ 15.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na narodowość i przynależność państwową (obywatelską), której godność tę nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

 2. Członek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w
  statutowych władzach Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

 3. Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

 4. Członkostwo honorowe wygasa:

 

1. przez dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki; 2. przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki; 3. w przypadku śmierci członka.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

 § 16.

1. Władzami Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki są:

                         1.Walne Zebranie Członków;

                         2. Zarząd;

                         3.KomisjaRewizyjna;

 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym

(w zależności od uchwały Walnego Zebrania ) - spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki biorą udział:

                          1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

                          2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście;

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

4. Za wyjątkiem postanowień § 29 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

           1. w pierwszym - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

           2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut

później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie

Amazonki są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki zwołuje się raz w roku -
  w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu rocznej działalności,

a sprawozdawczo- wyborcze w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu kadencji.

3.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki kieruje Prezydium w składzie 2- 7osób w tym: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.

 2. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium

Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki może odbywać się
w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki zwołuje Zarząd:

1.z własnej inicjatywy;

2.na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3.na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
zgłoszone na piśmie, w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, z jego umieszczeniem w porządku dziennym zebrania.

8. W przypadkach określonych w ust 7, pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki winno być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej
  Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki i jego zmian;

 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 1. uchwalanie budżetu;

 2. wybór i odwoływanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

 1. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
  Stowarzyszenia częstochowskie Amazonki lub jego władz;

 2. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał
  Zarządu;

10.podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu z krajowych i międzynarodowych organizacji;

11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki i przeniesieniu jego majątku ;

13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 20.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

2. 1. Zarząd Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa , Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

2. 2 Zarząd Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos prezesa;

2.3 Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. W obradach mogą brać udział osoby zaproszone z głosem doradczym;

2.4 W okresie trwania kadencji Zarządowi Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki przysługuje prawo kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących(lub nie mogących pełnić swej funkcji ), w liczbie nie większej niż 2 osoby.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki należy:

 1. realizacja celów działalności oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

 2. określenie szczegółowych kierunków działania;

 3. zwoływanie zebrań i konferencji naukowych oraz ustalanie ich tematyki;

 4. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

 5. ustalanie budżetu i preliminarzy;

 6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem;

7. przyjmowanie zapisów i darowizn;

8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

 2. występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności

członka honorowego;

12.zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu;

13.przedstawianie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zebranie; 14.podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych do kompetencji

innych władz;

15.określanie zasad wynagradzania pracowników stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej

a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

3.1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza;

2.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. W razie wakatu w Komisji Rewizyjnej – na miejsce wakujące wchodzi osoba, która w wyborach uzyskała największą ilość głosów poza osobami wybranymi.

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

 2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli i lustracji oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach;

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonkiw razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków -najpóźniej w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia wniosku;

 1. zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki w razie niezwołania go przez
  Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;

 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki sprawozdań ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania (lub odmowy udzielania) absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 24.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki działa na podstawie regulaminu ustalonego przez tę władzę.

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.

1 Źródłami powstania majątku są;

1.składki członkowskie;

2.dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki;

3.dotacje;

4.darowizny, zapisy i spadki;

5. wpływy z działalności statutowej.

 

 

2.Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki prowadzi gospodarkę
finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabrania;

 a)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie majątku bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 § 28.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

§ 29.

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, powziętej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków . Do zawiadomienia określonego w § 17 ust.3 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

 3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki określi jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

 4. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru komisji likwidacyjnej w składzie 3- 5 osób.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe

§ 30.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-20
Data publikacji:2016-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6604